hikari_shiroki: description on the journal. (Default)
hikari_shiroki ([personal profile] hikari_shiroki) wrote2012-01-09 08:59 pm
Entry tags:

[Oekaki] Matoba (Natsume Yuujinchou)


El segundo capítulo de Natsume Yuujinchou Shi estuvo EXCELENTE!!! Ahhhh, Matobaaaa.